قابلیت‏ های سامانه آزمون آنلاین پویا
تهیه بانک سوالات به صورت سلسله مراتب سازمانی و با اعمال انواع دسترسی ‏ها
موضوع بندی و برنامه ریزی نظر سنجی/ آزمون آنلاین
امکان برگـزاری انواع آزمـون‏ های عقیـدتی، علمـی، روانشناسی، زبان‏ های خارجــی، تست هوش، طبع سنجی و غیره
مدیریت افراد شرکت کننده
تعیین انواع مختلف گزینه ‏های پاسخ‏دهی
امکان پاسخ‏دهی به نظرسنجی/ آزمون توسط شرکت‏ کنندگان
طراحی انواع مختلف نظرسنجی‏ ها/ آزمون‏ های آنلاین
ثبت و آرشیو نتایج نظرسنجی/ آزمون آنلاین
امکان برگزاری نظرسنجی/ آزمـون آنلاین در دو وضعیت احراز هویت و یا عـدم احراز هویت شرکت‏ کنندگان توسط تعریف شناسه اختصاصی برای شرکت کنندگان